Statut
Rozdział I.
Nazwa, teren działania i siedziba Towarzystwa

§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne, zwane w dalszej części statutu Towarzystwo.

§ 2.
Towarzystwo jest społeczną organizacją zrzeszającą wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób pragną wspomagać badania prahistoryczne, ich popularyzację oraz ochronę zabytków.

§ 3.
Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą władz jest miasto Poznań.

§ 4.
Towarzystwo jest zarejestrowane na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 5.
Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

§ 6.
Towarzystwo używa pieczęci okrągłej z napisem: Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne.

§ 7.
Towarzystwo ma prawo ustanowienia odznaki honorowej oraz odznaki organizacyjnej Towarzystwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II.
Cele Towarzystwa i sposoby działania

§ 8.
1. Celem Towarzystwa są działania na rzecz najszerzej pojętego dobra prahistorii.
2. W działaniach Towarzystwa przez dobro prahistorii rozumie się, oprócz ogólnie przyjętych kryteriów oceny dorobku każdej dyscypliny wiedzy, przede wszystkim służące temu zasady współżycia zawodowego, w tym zwłaszcza zasadę nieograniczonego przez ramy instytucjonalne, tytuły i stopnie naukowe prawa każdego prahistoryka do publicznej krytyki indywidualnych, zespołowych i instytucjonalnych programów badawczych i dydaktycznych, sposobów ich realizacji, dorobku naukowego oraz postaw etycznych na gruncie zawodowym pod warunkiem przestrzegania w krytyce tzw. dobrych obyczajów.

§ 9.
Do osiągnięcia swych celów Towarzystwo dąży stosując formy działalności nie zakazane prawem, w tym zwłaszcza poprzez:
1) organizowanie i uprawianie działalności naukowej w zakresie prahistorii, w tym zwłaszcza współpracy ponadinstytucjonalnej,
2) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie publikacji naukowych i popularno-naukowych,
3) roztaczanie opieki nad członkami Towarzystwa, występowanie w przypadkach uzasadnionych dobrem prahistorii w obronie ich interesów oraz organizowanie samopomocy koleżeńskiej,
4) wspomaganie i pomoc merytoryczna w zakresie prahistorii dla osób i instytucji będących członkami Towarzystwa,
5) propagowanie w społeczeństwie zagadnień związanych z prahistorią, muzealnictwem i ochroną zabytków,
6) współdziałanie z organami administracji państwowej i innymi organami administracji państwowej powołanymi dla opieki nad nauką i kulturą,
7) współpraca z wszelkimi instytucjami działającymi na gruncie prahistorii tak w kraju jak i za granicą,
8) prowadzenie działalności klubowej.

Rozdział III.

§ 10.
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1) rzeczywistych,
2) wspomagających,
3) honorowych.

§ 11.
1. Członkiem rzeczywistym może zostać wyłącznie osoba, która czynnie uprawia lub uprawiała zawód prahistoryka. 2. Członków rzeczywistych przyjmuje Zarząd w oparciu o deklarację o przystąpieniu do Towarzystwa popartą przez dwóch wprowadzających członków rzeczywistych po zaopiniowaniu przez Radę Towarzystwa.

§ 12.
1. Członkiem wspomagającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, deklarująca stałe poparcie finansowe, rzeczowe lub organizacyjne na rzecz Towarzystwa, która zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie deklaracji pisemnej, po zaopiniowaniu przez Radę Towarzystwa.

§ 13.
1. Członkiem honorowym może zostać osoba wybitnie zasłużona w dziedzinie badań prahistorycznych, muzealnictwa i ochrony zabytków oraz dla rozwoju Towarzystwa.
2. Decyzję o nadaniu członkostwa honorowego podejmuje Zebranie Ogólne na wniosek Zarządu w porozumieniu z Radą Towarzystwa.

§ 14.
Każda osoba ubiegająca się o członkostwo w Towarzystwie, której wniosek został przez Zarząd odrzucony, może się odwołać od tej decyzji do Zebrania Ogólnego.

§ 15.
Członek rzeczywisty ma:
1) czynne i bierne prawo wyborcze, oraz głos stanowiący na Zebraniu Ogólnym,
2) prawo uczestniczenia we wszelkiej działalności Towarzystwa,
3) prawo korzystania ze środków, urządzeń, pomocy i opieki Towarzystwa.

§ 16.
Członek rzeczywisty ma obowiązek:
1) dbać o rozwój Towarzystwa i realizację jego celów,
2) stosować się do postanowień Statutu i uchwał władz Towarzystwa,
3) przestrzegać etyki zawodowej i lojalności organizacyjnej,
4) opłacać składkę członkowską w wysokości ustalonej przez Zebranie Ogólne.

§ 17.
Członek wspomagający ma wszystkie prawa i obowiązki przysługujące członkowi rzeczywistemu, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 18.
Członek honorowy ma wszystkie prawa i obowiązki członka rzeczywistego, poza płaceniem składek.

§ 19.
Członkowstwo w Towarzystwie ustaje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi i skutkując na koniec danego roku kalendarzowego,
2) skreślenie z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania za okres I roku z opłatą składek członkowskich, lub innych składek ustalonych przez zebranie ogólne; skreślenia dokonuje Zarząd,
3) wykluczenia na podstawie uchwały Zebrania Ogólnego wydanego na wniosek Rady Towarzystwa.

§ 20.
Osoba, która wystąpiła z Towarzystwa, została skreślona, lub została z niego wykluczona może ubiegać się o ponowne przyjęcie po upływie 3 lat od daty ustania członkowstwa. Jeśli podstawą ustania członkowstwa Towarzystwa było skreślenie z listy członków z powodu zalegania ze składkami, ponowne przyjęcie jest możliwe po uprzednim uregulowaniu zaległych składek.

§ 21.
1. Władzami Towarzystwa są:
a) Zebranie Ogólne,
b) Zarząd,
c) Rada posiadająca też funkcję Sądu Kole eńskiego,
d) Komisja Rewizyjna
2. Reprezentantem Towarzystwa jest Zarząd.

§ 22.
1. Kadencja władz Towarzystwa trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
2. Prezesowi Zarządu przysługuje prawo kooptacji nowych członków Zarządu w miejsce tych, którzy ustąpili w trakcie trwania kadencji. W takim przypadku Radzie oraz grupie liczacej co najmniej 1/3 członków rzeczywistych przysługuje prawo veta.
3. W razie zaprzestania pełnienia funkcji przez któregoś z członków Rady - Rada powołuje na jego miejsce zastępcę wśród osób, które w wyborach otrzymały w kolejności najwięcej głosów. Gdyby liczba osób, które należałoby dokooptować do Rady przekraczała 3, Zarząd zwołuje Zebranie Ogólne w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
4. Odwołanie ze składu Zarządu Towarzystwa i Rady mo e nastąpić tylko z wa nego powodu.
5. Uchwały na Zebraniu Ogólnym zapadają zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych.
Nie dotyczy to:
a) wyboru i odwołania Władz Towarzystwa lub poszczególnych członków, które następuje w obecności co najmniej połowy członków Towarzystwa.
b) zmian statutu lub rozwiązania Towarzystwa, dla przeprowadzenia których niezbędna jest większość 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Towarzystwa.
6. Uchwały Zarządu i Rady zapadają zwykłą większością głosów, w obecności ponad połowy ich członków.

§ 23.
1. Zebranie Ogólne jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2. Zebranie Ogólne zwoływane jest przez Zarząd z inicjatywy własnej oraz w przypadkach wskazanych przez Statut. Nadzwyczajne Zebranie Ogólne członków zwoływane jest przez Zarząd lub na wniosek Rady, Komisji Rewizyjnej i co najmniej 1/3 członków Towarzystwa. Obraduje ono nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 24.
Do kompetencji Zebrania Ogólnego należy:
1. Uchwalanie programu merytorycznej, finansowej i gospodarczej działalności Towarzystwa,
2. Wybór władz Towarzystwa,
3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz zatwierdzanie sprawozdań z działalnosci Rady.
4. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu oraz rozwiązania Towarzystwa,
5. Powoływania oraz rozwiązywania Sekcji programowych Towarzystwa,
6. Nadawanie godności członka honorowego.
7. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń władz Towarzystwa o wykluczenie lub odmowie przyjęcia do Towarzystwa.
8. Ustalanie wysokości składek członkowskich.


§ 25.
1. Zarząd jest naczelną władzą wykonawczą Towarzystwa, kieruje jego działalnością i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z Prezesa, wybranego przez Zebranie Ogólne oraz członków, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza, zgłaszanych przez Prezesa i zatwierdzanych przez Zebranie Ogólne.
3. W posiedzeniach Zarządu biorą udział przewodniczący Sekcji z głosem stanowiącym w sprawach dotyczących działalności Sekcji.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 26.
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Organizowanie działalności Towarzystwa zgodnie z programem uchwalonym przez Zebranie Ogólne.
2. Sprawowanie opieki nad majątkiem Towarzystwa.
3. Zwoływanie Zebrania Ogólnego.
4. Tworzenie i rozwiązywanie, na wniosek członków rzeczywistych, Sekcji po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę.
5. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków rzeczywistych i wspierających.
6. Przedstawianie Zebraniu Ogólnemu wniosków w sprawie nadania godności członka honorowego.

§ 27.
1. Rada Towarzystwa jest organem opiniodawczym i doradczym władz Towarzystwa oraz pełni jednocześnie funkcję Sądu Koleżeńskiego i Komisji Kwalifikacyjnej.
2. Rada składa się z 7 osób wybranych przez Zebranie Ogólne. Przewodniczącego Rady wybierają członkowie rady na jej pierwszym posiedzeniu.
3. Członek Towarzystwa nie może odmówić kandydowaniu do Rady.
4. W posiedzeniach Rady biorą udział: Prezes lub wiceprezes oraz przewodniczący Sekcji wówczas gdy dotyczą ich działalności.
5. W posiedzeniach głos stanowiący mają wyłącznie członkowie Rady.
6. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.

§ 28.
Do kompetencji Rady należy:
1. Opiniowanie projektów działań zgłaszanych przez Zarząd i Sekcje.
2. Zgłaszanie inicjatyw programowych oraz zwoływanie w trybie § 23 ust. 2 Zebrań Ogólnych.
3. Opiniowanie sprawozdań z działalnosci Zarządu, Sekcji oraz wniosku o udzielenie absolutorium.
4. Występowanie do Zebrania Ogólnego z wnioskiem o uchylenie uchwał Zarządu uznanych za niezgodne ze Statutem, lub godzących w interes Towarzystwa. Wówczas, gdy działania Zarządu mogłyby prowadzić do poważnego naruszenia interesów Towarzystwa, Rada upoważniona jest, wraz z wnioskiem o uchylenie uchwały Zarządu, wydać postanowienie o wstrzymaniu jego wykonalności.
5. Rozstrzyganie na drodze mediacyjnej sporów między członkami powstałych na tle działalności w Towarzystwie. Rozpatrywanie i rozstrzyganie, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu, spraw członków Towarzystwa wiążących się z nieprzestrzeganiem Statutu i uchwał władz Towarzystwa oraz przypadków naruszania zasad etyki zawodowej. W związku z tym orzeka następujące kary: upomnienia, zawieszenia w sprawach członkowskich na okres dwóch lat. W przypadkach rażącego naruszania Statutu, uchwał władz Towarzystwa oraz zasad etyki zawodowej Rada może wystąpić do Zebrania Ogólnego o wykluczenie członka Towarzystwa.
6. Opiniowanie kandydatur na członków Towarzystwa.
7. Od rozstrzygnięć Rady podjętych na podstawie ust. 5 i 6 przysługuje odwołanie do Zebrania Ogólnego.

§ 29
1. Szczegółowy tryb i zasady działania Rady jako Sądu Koleżeńskiego może, w razie uzasadnionej potrzeby, określić w drodze uchwały Zebranie Ogólne.
2. Sposób i zasady wypełniania przez Radę jej funkcji Komisji Kwalifikacyjnej może określić, w drodze uchwały, Zebranie Ogólne.

§ 30.
1. Komisja Rewizyjna jest organem wewnętrznej kontroli Towarzystwa. Rozliczając się ze swej działalności Komisja Rewizyjna przedkłada Zebraniu Ogólnemu ewentualne zalecenia pokontrolne oraz formułuje wnioski w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu i udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu.
2. W zakresie wskazanym w Statucie Komisja Rewizyjna obowiązana jest współdziałać z Radą Towarzystwa.
3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Zebranie Ogólne.
4. Do odwołania członka Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio § 22 ust. 4. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej następuje w drodze odpowiedniego stosowania § 22 ust. 3.
5. Działalnością Komisji Rewizyjnej kieruje wybrany przez nią przewodniczący.

Rodział V
Sekcje

§ 31
1. Sekcje są podstawowymi, wyspecjalizowanymi organami, poprzez które realizuje się program Towarzystwa.
2. Sekcje powołuje Zebranie Ogólne z inicjatywy Zarządu lub członków pragnących realizować dany kierunek działalności.
3. Osoby tworzące Sekcję wybierają spośród siebie przewodniczącego, który reprezentuje Sekcję na posiedzeniach Zarządu i Rady.
4. Działalność Sekcji podlega kontroli Zarzadu.

Rozdział VI
Majątek, fundusze i sposób zaciągania zobowiązań.

§ 32
1. Towarzystwo może posiadać majątek ruchomy, nieruchomy oraz fundusze, zawierać wszelkiego rodzaju umowy, przyjmować zapisy, darowizny i subwencje oraz gospodarować całym majątkiem i wszystkimi środkami pieniężnymi na cele statutowe.
2. Na fundusz Towarzystwa składają się:
a) składki i świadczenia członkowskie,
b) zapisy, darowizny, dotacje i subwencje,
c) dochody z ruchomości i nieruchomości,
d) dochody z działalności gospodarczej,
e) dochody z innych źródeł.
3. Wszelkie czynności, pociągające za sobą zobowiązania pieniężne lub rozporządzanie majątkiem Towarzystwa, są podejmowane przez Prezesa, Wiceprezesa oraz Skarbnika.
4. Zarząd może, w ustalonym przez siebie zakresie, upoważnić przewodniczących Sekcji do podejmowania czynności wymienionych w punkcie 3.
5. Inne czynności podejmują a wszelką korespondencję podpisują w imieniu Zarządu jego członkowie.

Rodział VII
Zmiany Statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 33
1. Wnioski w sprawie zmiany statutu przedstawia na Zebraniu Ogólnym Komisja Statutowa powołana przez Zebranie Ogólne.
2. Zarząd zobowiązany jest podać do publicznej wiadomości projekt zmian Statutu nie później niż 1 miesiąc przed terminem Zebrania Ogólnego.
3. Zmiany Statutu mogą być dokonywane na podstawie uchwały Zebrania Ogólnego powziętej większością co najmniej 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

§ 34
1. Uchwałę o rozwiązaniu się Towarzystwa może podjąć Zebranie Ogólne większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 osób uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa Zebranie Ogólne powołuje Komisję Likwidacyjną, która z uchwalonymi przez Zebranie wytycznymi przeprowadza likwidację.